Gewoon Gezond Gewicht Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Begin 2015 zijn vijf gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe onder de noemer 'Gewoon Gezond Gewicht' gestart met JOGG. JOGG is een programma dat zich richt op het terugdringen van overgewicht bij kinderen en jongeren. Dit wordt gerealiseerd door een gezonde samenleving te creëren, waarin gezonde voeding en voldoende beweging een belangrijke rol spelen. JOGG is een programma waarmee nationaal en internationaal positieve ervaringen zijn opgedaan. Zie voor een uitgebreide uitleg over JOGG: www.jongerenopgezondgewicht.nl De vijf gemeenten willen overgewicht in hun gemeente een halt toeroepen en juist ombuigen: meer kinderen en jongeren met een gezond gewicht.

Het fundament onder de JOGG-aanpak bestaat uit vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publiek­private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding & evaluatie en het verbinden van preventie & zorg. Om een gezondere leefomgeving te creëren zoeken gemeenten actief samenwerking met relevante organisaties en partijen. Door lokale werkgroepen van professionals uit het werkveld, worden plannen gemaakt en uitgevoerd om overgewicht tegen te gaan.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
De vijf gemeenten hebben het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd de pijler wetenschappelijke begeleiding & evaluatie uit te werken. De evaluatie is onderverdeeld in een proces- en effectevaluatie.
Met de effectevaluatie wordt beoogd om te meten of de doelen zijn gehaald.

  • De hoofddoelstelling is dat het percentage kinderen en jongeren van 2 – 19 jaar met overgewicht in de periode 2015 – 2017 met 2% is afgenomen.
  • De subdoelen hebben betrekking op de volgende aspecten:

           1) Het stimuleren van beweging en het ontmoedigen van veel televisie kijken;
           2) Het stimuleren van gezonde voeding;
           3) Het bevorderen van de opvoedvaardigheden van ouders van kinderen.

De effectmeting is gebaseerd op bestaande data van de GGD: reguliere gezondheidsonderzoeken op scholen en reguliere monitors onder de bevolking. In 2015 heet het Evaluatiebureau de nulmeting gedaan en in 2017/2018 de eindmeting.

Tussentijds heeft het Evaluatiebureau met name procesaspecten gevolgd en gedocumenteerd. De procesevaluatie biedt inzicht in de daadwerkelijke implementatie van JOGG activiteiten, in hoeverre de doelgroep is bereikt, op welke wijze invulling is gegeven aan de JOGG-pijlers en wat succes- en faalfactoren zijn in de implementatie.


Resultaten


Opdrachtgever

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst.

Andere betrokken organisaties
Als publieke partners zijn onder meer Caransscoop, de Gelderse Sport Federatie en GGD Noord- en Oost-Gelderland betrokken bij JOGG. Verder zal lokaal actief worden samengewerkt met een heel aantal private partners.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Sofieke van Oord – Jansen, Caroline Timmerman-Kok en Agathe de Lange - Barsukoff

Type onderzoek
Effect- en proces-evaluatie  

Looptijd onderzoek
2015 - 2018
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
info@evaluatiebureau.nl