Evaluatie Beweeg Wijs Jonge Kind

De afgelopen jaren heeft Beweeg Wijs zich onder andere gericht op de door ontwikkeling van de Beweeg Wijs interventie voor peuters en kleuters. Doelstelling is om te komen tot een onderbouwde interventie die het beweeggedrag van jonge kinderen bevordert en zo een bijdrage levert aan overgewichtsproblematiek. In 2016 is in de gemeenten Deurne, Asten, Someren (DAS) deze interventie voor het eerst uitgebreid geëvalueerd door middel van vragenlijsten en focusgroepen. Deze evaluatie heeft voorstellen voor verbetering opgeleverd die (grotendeels) zijn doorgevoerd in het programma. In 2017 en 2018 is Beweeg Wijs de verbeterde interventie in gaan zetten in Berkelland en Eerbeek. Beweeg Wijs heeft het Evaluatiebureau gevraagd om op een drietal momenten een beknopte evaluatie uit te voeren met als doel input te bieden voor eventueel verdere verbetering.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Voor de procesevaluatie heeft het Evaluatiebureau in afstemming met de opdrachtgever een kwantitatief vragenlijst onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn ouders en professionals van verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, peuteropvanglocaties en een basisschool in Berkelland en Eerbeek uitgenodigd. In Berkelland is de evaluatie opgedeeld in een nulmeting en eindmeting. Het Evaluatiebureau heeft een inhoudelijk voorstel gedaan voor de vragenlijst, gebaseerd op de vragenlijst die voor evaluatie in DAS is ontwikkeld. Het Evaluatiebureau heeft de vragenlijst digitaal gemaakt. De opdrachtgever heeft vervolgens de web-link verspreid onder de doelgroep en PR-activiteiten uitgevoerd om de respons te bevorderen. Het eerste deel van het onderzoek in Berkelland is tussen juli en oktober 2017 uitgevoerd, het tweede deel in Berkelland en het eerste deel van het onderzoek in Eerbeek is in de zomer van 2018 uitgevoerd. 

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De meeste ouders en professionals zijn (erg) enthousiast over het programma. Enkele citaten van respondenten:

  • “De kinderen vonden het eerst heel erg spannend, maar naarmate je blijft herhalen zag je echt vooruit gang bij de kinderen. Dit was erg leuk om te zien en daar doe je het tenslotte voor.”
  • “Ik hoop dat er subsidie beschikbaar blijft om dit waardevolle initiatief voort te zetten. Het is een verrijking voor de kinderen en de leidsters van de opvang.”
  • “Bewegen met gewoon simpele dingen kan altijd en overal.  Peuters hebben dit als heel leuk ervaren en het was super leerzaam”.
  • “Ik zie heel veel pluspunten!  De uitdagingen die voor ons liggen heb ik goed vertrouwen erin dat we die samen oplossen.”
  • “Ik vind het een nuttige aanvulling van de kinderopvang! Ook de slotbijeenkomst vond ik geslaagd.”

Enkele professionals maken een kanttekening dat het soms wel zoeken is hoe zij zelf het programma kunnen implementeren op de dagen dat de speelbegeleider niet aanwezig is. De verschillende evaluatie-onderdelen hebben suggesties voor verdere verbetering opgeleverd. Voor Beweeg Wijs is deze input van groot belang voor de doorontwikkeling van het programma.

De resultaten van de evaluatie zijn beschreven in de volgende rapporten:

Opdrachtgever
Beweeg Wijs

Betrokken vanuit Evaluatiebureau en GGD
Judith Heinrich (Evaluatiebureau) en Monique l’Hoir (GGD Noord- en Oost-Gelderland)

Type onderzoek
Proces-evaluatie 
  
Looptijd onderzoek
Medio 2017 – najaar 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl