Resultaten cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd gemeente Brummen bekend

Het Evaluatiebureau heeft in maart 2024 de resultaten opgeleverd van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd dat het heeft uitgevoerd voor de gemeente Brummen. 

Opzet onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek heeft het Evaluatiebureau samen met de gemeente de informatiebehoefte met betrekking tot het CEO Jeugd opgehaald bij interne en externe stakeholders. Daaruit kwam naar voren dat er onder andere behoefte was om inzicht te krijgen in de reden van de hulpvraag en de inzet van eigen kracht door de ouders. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 15 interviews met ouders van jeugdigen die jeugdhulp hebben ontvangen vanuit de gemeente Brummen. De inhoud van de itemlijst is samen met de gemeente opgesteld.

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek kwam naar voren dat ouders vrijwel altijd zelf al van alles hadden gedaan om hun kind te (helpen) ondersteunen. Ongeveer de helft van de ouders had niet of nauwelijks hulp gezocht in het eigen netwerk. De belangrijkste reden hiervoor was dat het eigen netwerk beperkt was of dat het contact met familie niet (zo) goed was. Over het algemeen ervoeren ouders geen drempels om hulp te zoeken. Vaak was er al een langere tijd sprake van problemen en waren ouders blij dat er hulp kwam. Verreweg de meeste ouders waren positief over ondersteuning vanuit de gemeente of van andere zorgaanbieders. Ook waren de meeste ouders tevreden over het effect van de hulpverlening

Aanbevelingen
In het rapport zijn concrete aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot (1) het versterken van gezinnen en hun netwerk, (2) het verbeteren van de toegankelijkheid van hulp en ondersteuning en (3) het versterken van de uitvoering en de samenwerking van de jeugdhulp.

Opdrachtgever
Gemeente Brummen

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Lobke Kuijs en Caroline Timmerman

Type onderzoek
Kwalitatief onderzoek

Het rapport is hier te bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl