Evaluatie regionale aanpak privacy, informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten in de Achterhoek en Noord-Veluwe

In de regio Noord-Veluwe en regio Achterhoek is in 2019 een project gestart om interdisciplinair samen te werken rondom personen met verward gedrag. Aan de hand van de methodiek morele oordeelsvorming werden in dit project casussen besproken. Het Evaluatiebureau is gevraagd te onderzoeken hoe de methodiek is geïmplementeerd in de regio’s en wat de ervaringen van de betrokkenen zijn. 

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Uit het onderzoek kwam naar voren dat betrokkenen positief zijn over de methodiek morele oordeelsvorming. Wel blijkt dat het voorbereiden en toepassen van de methodiek veel tijd kost. Om het werken met deze methodiek te borgen of bij starten van het werken met deze methodiek moeten hier goede afspraken over worden gemaakt en moet tijd beschikbaar zijn voor degenen die ermee gaan werken. Daarnaast is het zinvol om meerdere mensen in een organisatie te trainen om met deze methodiek te werken. Hierdoor wordt de kennis intern beter geborgd en wordt het werken met de methodiek levend gehouden. 

Bekijk het eindrapport voor en volledige beschrijving van het onderzoek en de resultaten.