Evaluatie beleid Sociaal Domein gemeente Doetinchem

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is ook de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdhulp. Het sociaal domein is daarmee veelomvattend. De gemeente Doetinchem heeft in 2017 de kaders hiervan vastgesteld in het ‘Beleidskader sociaal domein 2017-2020’. Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw toekomstgericht en integraal beleidskader voor de periode 2023 en verder heeft de gemeente ervoor gekozen het huidige beleidskader te laten evalueren. Bij deze evaluatie stond de volgende vraag centraal: In hoeverre is het hoofddoel van het beleid sociaal domein (Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de samenleving) in de gemeente Doetinchem behaald?

Rol van het Evaluatiebureau
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft de evaluatie voor de gemeente uitgevoerd. De evaluatie bestond uit een combinatie van deskresearch en groepsinterviews met medewerkers van- de  gemeente en van uitvoeringspartijen en met vertegenwoordigers van cliëntgroepen.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatie onderzoek
Uit de evaluatie blijkt dat de meeste inwoners van de gemeente Doetinchem voldoende regie ervaren en zichzelf goed kunnen redden. Voor een groot deel van de inwoners is een zinvolle deelname aan de samenleving mogelijk. Degenen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft de gemeente veel te bieden. Zo is er een breed palet van algemene voorzieningen waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Ook begint de inzet op preventie en vroegsignalering haar vruchten af te werpen.

Naast deze positieve bevindingen kwamen ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo missen professionals en inwoners soms het overzicht van wat er is aan voorzieningen en is verbetering mogelijk in de samenwerking tussen organisaties. Daarnaast zijn er groepen die nog onvoldoende worden bereikt en/of ondersteund om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Ook blijkt ‘één huishouden, één plan, één regisseur’ en het nieuwe inkoopbeleid nog niet voor iedereen te werken zoals beoogd.

De resultaten van het onderzoek bevestigen het beeld van de gemeente Doetinchem. De gemeente neemt de bevindingen uit de evaluatie mee bij de opzet van het nieuwe beleidskader. Meer informatie is te vinden in het rapport.

Opdrachtgever
Gemeente Doetinchem

Betrokkenen vanuit het Evaluatiebureau
Caroline Timmerman, Elke Hilderink en Petra Boluijt

Type onderzoek
Deskresearch en kwalitatief evaluatie onderzoek

Looptijd onderzoek
Februari 2023 – mei 2023