Experiment Jeugdzorg Dichtbij

In het kader van de decentralisaties komen veel nieuwe taken op de gemeente af in het sociale domein, specifiek op het gebied van Jeugdzorg. De zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben het experiment ‘Jeugdzorg Dichtbij’ opgezet om zich goed voor te bereiden op deze nieuwe taken en andere manier van werken. In dit experiment werken in 2014 brede basisteams per gemeente aan een vernieuwende vorm van jeugdzorg. In de brede basisteams werken gemiddeld 10-15 professionals samen vanuit preventie, eerste- en tweedelijns voorzieningen. Belangrijke drijfveer van deze nieuwe werkwijze is om de vraag naar zware en dure zorg te reduceren door de hulpvraag eerder in beeld te hebben en snellere en kortere lijnen in de keten te hebben. Een belangrijkonderdeel in de nieuwe werkwijze is om de eigen kracht van jeugdigen en hun netwerk (gezin) zoveel mogelijk aan te spreken. De bedoeling is o.a. om de eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen en hun omgeving te stimuleren, de zelfredzaamheid te bevorderen en meer informele zorg in te zetten.

Judith Heinrich (Evaluatiebureau): “Toen wij in december 2013 benaderd werden door de gemeenten was de evaluatievraag nog niet scherp. Gemeenten waren nog volop bezig om ervoor te zorgen dat het experiment per januari 2014 kon starten en de basisteams aan de slag konden. Samen hebben we toen gesproken over wensen en mogelijkheden om te evalueren / monitoren. Dit adviestraject kost tijd, maar is door beide partijen als waardevol beschouwd. Gemeenten worden op deze manier geholpen om de evaluatievraag helder te formuleren. Voor het Evaluatiebureau werkt het prettig om aan het begin van een experiment betrokken te zijn zodat mogelijkheden voor evaluatie zo optimaal benut kunnen worden.”

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De gemeenten in de regio Noord-Veluwe willen het experiment Jeugdzorg Dichtbij goed monitoren, zodat zij eind 2014 inzicht hebben in de processen en resultaten en gefundeerde beslissingen kunnen maken voor een vervolg. De hoofdvraag die zij aan het Evaluatiebureau hebben uitbesteed is tweeledig:

1)     Draagt de nieuwe werkwijze Jeugdzorg Dichtbij volgens cliënten en professionals ertoe bij dat cliënten (en hun omgeving) beter in hun eigen kracht worden gezet?

2)     Hoe tevreden zijn cliënten en professionals met de nieuwe werkwijze?

Bij de opdrachtverlening is besproken dat het experiment nog niet lang loopt en eventuele ‘kinderziektes’ nog opgelost moeten worden. Daarom is de evaluatie meer als ‘monitoring’  opgezet en is besloten om actiebegeleidend onderzoek in te zetten, zodat al gaandeweg het pilot-jaar ervaringen kunnen worden meegenomen in het professioneel handelen. 

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

Het algemene beeld over het eerste half jaar van de nieuwe werkwijze Jeugdzorg Dichtbij is positief. Op basis van de beschikbare klantformulieren (BESTE-vragen) komt naar voren dat bijna twee derde van de ouders na ondersteuning vanuit het CJG (iets) beter begrijpt wat er wat er aan de hand is met het kind. Uit de interviews met klanten blijkt dat zij tevreden zijn over de dienstverlening en na de ondersteuning weer op eigen kracht verder konden. Professionals die geïnterviewd zijn geven aan dat met name de diversiteit in het basisteam en de flexibiliteit in het aanbod (frequentie, duur, intensiteit) als meerwaarde wordt ervaren. De evaluatie heeft verbeterpunten aan het licht gebracht ten aanzien van de registratie van klantgegevens, de bekendheid en toegankelijkheid van het CJG en de organisatie van de basisteams.

Opdrachtgever
Regio Noord-Veluwe

Andere betrokken organisaties
Organisaties betrokken in het experiment en/of basisteam.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Projectleiding was in handen van Judith Heinrich, zij is bij alle fasen van het evaluatieonderzoek betrokken geweest. Rianne Honigh – de Vlaming heeft de klantformulieren geanalyseerd en een groot deel van de interviews uitgevoerd. In verband met een nieuwe baan van Rianne zijn haar taken over genomen door Agathe de Lange-Barsukoff. 
 
Type onderzoek
Actiebegeleidend evaluatie onderzoek gericht op proces en effect
 
Looptijd onderzoek
Maart tot en met december 2014
 
Voor meer informatie kunt u het evaluatierapport downloaden of contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl