Evaluatie Samenwerking binnen het CJG Zutphen

In 2012 hebben elf organisaties zich via een samenwerkingsovereenkomst aan het CJG Zutphen en haar doelen verbonden. Het CJG Zutphen is vervolgens opgezet als netwerkorganisatie. In de projectgroep CJG hebben deze organisaties aan de doelen van het CJG gewerkt, zoals die in de overeenkomst waren vastgelegd.  

De overeenkomst liep tot en met december 2016. De gemeente Zutphen heeft daarom in 2016 het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om de samenwerking te evalueren. De resultaten van de evaluatie vormen input voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2017.

Aanpak van de evaluatie
Om antwoord te krijgen op de drie hoofdvragen van het evaluatieonderzoek is gekozen voor face-to-face interviews met twee medewerkers van elke organisatie. Een daarvan heeft zitting in de projectgroep CJG en heeft een functie als leidinggevende of beleidsmedewerker. Daarnaast is gevraagd om een medewerker met een uitvoerende functie.  

Via interviews kunnen betrokkenen goed toelichten hoe zij de samenwerking ervaren en welkde verbeteringen zij mogelijk vinden. Naar voren gebrachte punten uit een interview kunnen in een volgend interview ook aan bod komen.

Resultaten evaluatieonderzoek
Uit het onderzoek komt naar voren dat een CJG Zutphen tot stand is gekomen, waarin elf organisaties, waaronder de gemeente, met elkaar samenwerken. Er zijn ondersteuningsteams en open inloopspreekuren op basisscholen georganiseerd. Verder zijn een fysiek inlooppunt, websites, casusoverleg en dienstverlening in wijken en op scholen gerealiseerd. Er is hiermee winst behaald op de vier doelen van het CJG.

De aanbevelingen zijn om de CJG-doelen jaarlijks te concretiseren; tot een eenduidige definitie van preventie te komen; voor de uitvoering van activiteiten een stappenplan op te stellen en de uitvoering te monitoren; de projectgroep planmatiger te organiseren; een procedure op te stellen voor vastlopende samenwerking rond CJG-activiteiten; en meer activiteiten te evalueren.

De resultaten zijn beschreven in: Evaluatie Samenwerking binnen het CJG Zutphen

Opdrachtgever
Gemeente Zutphen

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Cobi Izeboud en Caroline Timmerman-Kok

Type onderzoek
Kwalitatief evaluatieonderzoek
  
Looptijd onderzoek
mei-oktober 2016