Evaluatie ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ – Noord-Veluwe

Het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ heeft als doel om jongeren op het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken. Dat gebeurt via een leergemeenschap op een middelbare school waar onderzoekers, docenten, ouders, professionals en jongeren samenwerken. De positieve psychologie is hierbij belangrijk; er wordt niet uitgegaan van problemen, maar van oplossingen en krachten van jongeren. 

Dit project is onderdeel van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe, die in het najaar van 2020 is gestart. Deze kenniswerkplaats wil kinderen en jongeren sterker maken en de samenwerking tussen onderwijs, jeugd en ouders verbeteren, met name op het gebied van de zorg voor jeugd. Het doel is om te voorkomen dat jeugdigen zwaardere zorg nodig hebben. 

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Aan het Evaluatiebureau is gevraagd om gedurende de looptijd van het project te begeleiden in de vorm van actiebegeleidend onderzoek. Vanaf de start van het project zijn onderzoek en praktijk nauw met elkaar verweven. Bij actieonderzoek gaan veranderen, leren en kennisontwikkeling hand in hand. Ervaringen van ouders, jongeren en professionals vormen, samen met wetenschappelijke inzichten, de basis voor leer- en verbetercycli.  

Actieonderzoek gedurende 4 fases
Het project is opgedeeld in vier fases. De eerste fases worden uitgevoerd op het Nuburgh College, locatie Veluvine, in Nunspeet. In een later stadium wordt het project uitgerold naar andere VO-scholen. In elke fase speelt het Evaluatiebureau een begeleidende rol middels actieonderzoek. Het actieonderzoek krijgt stap voor stap vorm en de deelnemers kunnen de inzichten die tijdens en door het onderzoek worden opgedaan al tijdens datzelfde onderzoek omzetten in actie. Concreet betekent dat het volgende per fase:

  • Fase 1: interactieve beleidsvorming (jan – sep 2021). Het Evaluatiebureau brengt onderzoeksresultaten met betrekking tot veerkracht en psychische gezondheid uit de jongerenmonitor en de coronapeilingen in kaart. We voeren (focusgroep)gesprekken met jongeren, ouders, docenten en professionals. We zetten een vragenlijst uit onder ouders. We verzamelen de informatie uit al deze onderdelen en gebruiken dit als input voor de leergemeenschap (die gevormd wordt door leerlingen, ouders en professionals).
  • Fase 2: aan de slag met de leergemeenschap (sept – dec 2021): De leergemeenschap bedenkt oplossingen of activiteiten, die georganiseerd kunnen worden op en rond school, met jongeren, ouders en/of professionals. Het Evaluatiebureau levert input tijdens de leernetwerkbijeenkomsten en monitort en begeleidt waar nodig.
  • Fase 3: Uitvoering van interventies (jan 2022 – dec 2022): De geïnitieerde interventies worden uitgevoerd op en rond het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Later in deze fase wordt er uitgebreid naar één of meerdere VO-scholen in de Noord-Veluwe. Bij het uitrollen van de interventies wordt rekening gehouden met de specifieke context van de school. Ook in dit proces heeft het Evaluatiebureau een begeleidende rol.
  • Fase 4: Uitbreiding naar andere VO-scholen (jan 2023 – dec 2024). In deze fase zal het Evaluatiebureau de eindevaluatie uitvoeren.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Momenteel (juni 2021) loopt het project richting het einde van fase 1. Er hebben focusgroep gesprekken plaatsgevonden met ouders en leerlingen en er is een vragenlijst uitgezet onder ouders. Binnenkort is hier meer informatie te lezen met de uitkomsten uit de eerste fase. 

Opdrachtgever
Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Geerke Duijzer en Agathe de Lange

Type onderzoek|
Actiebegeleidend onderzoek

Looptijd onderzoek
December 2020 – december 2024

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl