Evaluatie Lokale Gezondheidsnota Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft een lokale uitvoeringsagenda (gezondheidsnota) opgesteld voor de periode 2017-2021. Met deze gezondheidsnota wil de gemeente de inwoners inspireren en stimuleren om gezonde keuzes te maken en hun houding en gedrag te wijzigen. De gezondheidsnota geeft per thema de uit te voeren activiteiten weer en met welke samenwerkingspartners deze worden uitgevoerd.

De gemeente Harderwijl wil deze lokale uitvoeringsagenda evalueren. De resultaten van deze evaluatie kunnen dan meegenomen worden bij het opstellen van de nieuwe lokale uitvoeringsagenda (2022-2025).

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Aan het Evaluatiebureau is gevraagd om een evaluatie van de lokale gezondheidsnota uit te voeren. Deze evaluatie richt zich enerzijds op de uitgevoerde activiteiten en anderzijds op de impact op gezondheid. Hiertoe voert het Evaluatiebureau een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit. Er wordt gebruik gemaakt van registraties en interviews met betrokken organisaties en de gemeente. Daarnaast worden cijfers uit de Jeugdmonitor (2015 vs. 2019) en de Monitor Volwassenen en Ouderen (2016 vs. 2020) vergeleken.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
In de periode 2017-2021 zijn veel van de geplande activiteiten uitgevoerd. Daarmee zijn dus ook veel inwoners bereikt. Ook was er een positief effect op groente- en waterinname bij middelbare scholieren. De resultaten van dit onderzoek bieden input voor de nieuwe lokale uitvoeringsagenda.

Alle resultaten zijn te vinden in het rapport ‘Evaluatie Lokale Uitvoeringsagenda (behorende bij Gezondheidsnota) Harderwijk 2017-2021’. 

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Geerke Duijzer, Myriam van Tol

Type onderzoek
Proces- en effectonderzoek

Looptijd onderzoek
Juni 2021 – Juni 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl