Evaluatie JOGG Doetinchem

Gemeente Doetinchem werkt sinds 2014 met de JOGG-aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en richt zich op het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren. Met de JOGG-aanpak werkt de  gemeente Doetinchem aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien en waar gezonde voeding en voldoende beweging een logische keuze is. Er is bij de JOGG aanpak in de gemeente Doetinchem extra aandacht voor de wijken Gaanderen, Noord en Schöneveld. 

Eén van de pijlers van het JOGG programma is monitoring en evaluatie, met daarbinnen een onderscheid in proces en effect. Sinds 2018 betrekt de gemeente Doetinchem het Evaluatiebureau bij de evaluatie van JOGG Doetinchem. In 2018 en 2020 is er een effectevaluatie uitgevoerd. In 2022 zal een volgende evaluatierapport verschijnen.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
De effectevaluatie van JOGG Doetinchem richt zich op de volgende aspecten:

  • Het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht
  • Gedrag van kinderen en jongeren m.b.t. voeding en beweging


Daarbij worden effecten apart weergegeven voor de wijken Gaanderen, Noord en Schöneveld. Er wordt gebruik gemaakt van cijfers vanuit de Kindermonitors, Gezondheidsmonitors Jeugd en gezondheidsonderzoeken (meten en wegen) van de jeugdverpleegkundigen van de GGD om inzicht te geven veranderingen in gedrag en gewicht.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Bij kinderen zijn een aantal positieve uitkomsten gevonden. Het evaluatierapport uit 2018 beschrijft dat het aandeel kinderen van 5 t/m 14 jaar met overgewicht is gedaald, beeldschermtijd is afgenomen, de fruit- en groenteconsumptie zijn verbeterd en kinderen minder zoete drankjes zijn gaan drinken. Beweging was niet positief veranderd in de jaren voorafgaand aan deze evaluatie. 

Uit de evaluatie van 2020 bleek dat meer jongeren groente en fruit zijn gaan eten en meer water en minder zoet drankjes zijn gaan drinken. Jongeren zijn daarentegen niet meer gaan bewegen. Ook is het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht niet toegenomen, terwijl dat in de vorige evaluatie nog wel het geval was. Een aantal JOGG-doelstellingen zijn behaald en de gemeente Doetinchem zit hiermee op de goede weg. Het verbeteren en behouden van de (gezonde) leefstijl blijft echter een kwestie van een lange adem.

De evaluatie is beschreven in verschillende rapporten:

 

Opdrachtgever
Gemeente Doetinchem 

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Caroline Timmerman, Agathe de Lange – Barsukoff, Marije van Doorn

Type onderzoek
Effectevaluatie 

Looptijd onderzoek
december 2018 – juni 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl