Evaluatie JGZ pilots

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft drie pilots uitgevoerd rondom:

  • Meten en Wegen van 9-jarigen, bestaande uit drie deel-pilots: 1) Zelf meten en wegen door ouders, 2) Meten en Wegen in combinatie met een speciale gymles en 3) Meten en Wegen in combinatie met een groepsles
  • Rijksvaccinatieprogramma (gekoppeld aan gezondheidsbevorderende activiteiten en kleinschalig georganiseerd)
  • Digitaal Uitnodigen van ouders voor gezondheidsonderzoek (GO) 5-jarigen

Aanleiding voor deze vernieuwing was de ontwikkeling rond de transitie van het sociale domein naar de gemeenten.

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De toegevoegde waarde bestaat uit 3 delen:

  • Door middel van registraties is gekeken hoeveel kinderen komen, dus wat het bereik binnen de pilots is.
  • Met behulp van observaties, interviews en vragenlijsten is onderzoek verricht naar hoe extern (kinderen, ouders en scholen) en intern de waardering voor de nieuwe opzet is.
  • Tot slot zijn succes- en verbeterpunten afgeleid uit alle verzamelde gegevens.

Resultaten evaluatieonderzoek
Uit het onderzoek van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid komt naar voren dat het meten en wegen in combinatie met een groepsactiviteit (zoals een speciale gymles of groepsles) een laagdrempelige manier voor kinderen is. Verder blijkt dat de kleinschalige organisatie van het Rijksvaccinatieprogramma zeer gewaardeerd wordt door JGZ-medewerkers, maar de effectiviteit van de gezondheidsbevorderende activiteiten is twijfelachtig. Tot slot liggen er kansen voor de verdere ontwikkeling van het digitaal uitnodigen voor gezondheidsonderzoeken. Over het algemeen zijn veel van de verbeterpunten terug te leiden tot communicatie richting ouders, scholen en GGD-medewerkers, en werkinstructies voor JGZ-medewerkers.

Het onderzoek is beschreven in verschillende rapporten:

  • Integrale rapportage waarin de conclusies en aanbevelingen van alle pilots beschreven zijn.
  • Afzonderlijke rapportage van alle pilots, waarin de resultaten uitgebreid beschreven zijn. Deze rapportages zijn op te vragen via info@evaluatiebureau.nl 

Opdrachtgever
Afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost Gelderland

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Geerke Duijzer, Sofieke van Oord-Jansen en Cobi Izeboud

Type onderzoek
Procesevaluatie
  
Looptijd onderzoek
Februari t/m juli 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl