Evaluatie beleid Sociaal Domein gemeente Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst heeft in haar beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 de beleidskeuzes voor het Sociaal Domein uitgewerkt. Bij de beleidskeuzes zijn de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet betrokken. De gemeente Bronckhorst wilde in het najaar van 2017 het effect van haar beleid evalueren onder inwoners en professionals. Hierbij werd de focus gelegd op de evaluatie van de aanpak van één gezin, één plan, één regisseur en de schuldhulpverlening.

Rol van het Evaluatiebureau
De gemeente Bronckhorst heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om de evaluatie uit te voeren. Hiervoor zijn telefonische interviews afgenomen onder inwoners die ondersteuning ontvingen vanuit de Wmo, Jeugd- of Participatiewet. Om het perspectief van consulenten van de Sociale wijkteams in beeld te brengen, zijn twee focusgroepen georganiseerd. Verder zijn samenwerkingspartners bevraagd door middel van een vragenlijst (alleen het onderdeel ‘één gezin één plan, één regisseur’). Relevante informatie uit eerdere onderzoeken van de gemeente Bronckhorst, (zoals Cliëntervaringsonderzoeken en panelonderzoeken) zijn geïntegreerd met de nieuw verzamelde informatie.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatie onderzoek
Uit het evaluatie blijkt dat de gemeente Bronckhorst goed op weg is om de aanpak van één gezin, één plan, één regisseur vorm te geven. De meeste inwoners zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen, weten bij wie ze terecht kunnen en zijn tevreden over de communicatie. Punten van aandacht zijn o.a. de bekendheid van de sociale teams en de samenwerking tussen samenwerkingspartners en de consulenten van de sociale teams. Uit de evaluatie van de schuldhulpverlening blijkt dat de meeste cliënten zich financieel geholpen voelen en dat zij de hulp als snel en deskundig hebben ervaren. Een punt van aandacht is de afstemming tussen schuldhulpverleners en de consulenten van de sociale teams. Volgens de schuldhulpverleners was hier nog winst te behalen.

De resultaten van het onderzoek bevestigen het beeld van de gemeente Bronckhorst. De gemeente pakt de aandachtspunten op die uit het onderzoek naar voren kwamen. De resultaten zijn de te vinden in het rapport 'Evaluatie Sociaal Domein Bronckhorst'

Opdrachtgever
Gemeente Bronckhorst

Betrokkenen vanuit het Evaluatiebureau
Hans Evers, Denise Florentinus, Judith Heinrich en Petra Boluijt

Type onderzoek
Kwantitatief en kwalitatief evaluatie onderzoek

Looptijd onderzoek
Juni 2017 - januari 2018