Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe

In de Noord-Veluwe werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem sinds 2014 samen aan het project ‘Actieve en leefstijl senioren’. Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl bij senioren van 55 jaar en ouder. De gemeenten willen dit bereiken door het inzetten van interventies gericht op een actieve en gezonde leefstijl voor senioren. In 2016 zijn plannen voor activiteiten opgestart, in 2017 en 2018 zijn de plannen geconcretiseerd en activiteiten ingezet. Activiteiten hangen sterk af van de organisatiekracht binnen een gemeente, de coördinatie van het project is regionaal georganiseerd. De lokale context, organisatie en invulling van het project bepaalt de lokale opbrengst.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
De gemeenten hebben het Evaluatiebureau gevraagd een regionale proces- en effect-evaluatie voor dit project te ontwerpen en uit te voeren. Enerzijds om bij afronding van dit project verantwoording af te kunnen leggen aan de Provincie en intern binnen de gemeenten. Anderzijds om input te verkrijgen voor inbedding, borging van opgezette activiteiten en adviezen voor vervolg. De evaluatie is opgebouwd uit 3 onderdelen: een vergelijking van gegevens uit de monitor Volwassenen & Ouderen van 2012 en 2016, panel-onderzoek onder 55+ vanuit het GGD panel 'NOG beter weten' en zes lokale groepsinterviews met professionals, vrijwilligers en senioren.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatie-onderzoek
Uit de evaluatie 
blijkt dat het project met veel enthousiasme door betrokken professionals is opgepakt, maar wel een (lange) aanloopperiode kende. Nu is het tijd om de vruchten te plukken en te zorgen voor borging door initiatieven te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Ook verbindingen tussen verschillende organisaties kunnen worden versterkt. De evaluatie geeft daarvoor input. Zo zijn inactieve, oudere senioren die (bijna) niet naar de huisarts gaan een lastige groep om te bereiken. Persoonlijk uitnodiging en informatie via huis-aan-huis bladen lijkt het meest succesvol.

Het is op dit moment nog te vroeg om concrete uitspraken te doen over kwantitatieve effecten. Monitorgegevens laten tussen 2012 en 2016 een stijging zien van het percentage senioren dat voldoet aan de NNGB. Uit de groepsinterviews komt duidelijk naar voren dat professionals een toegenomen bewustwording merken. Daarnaast overheerst in alle gemeenten het gevoel dat senioren in toenemende mate zelf of met een klein groepje wandelen of fietsen.

Overall is het beeld dat het project een positieve beweging in gang heeft gezet die met de huidige ervaring goed en eenvoudig omgezet kan worden naar een programma. Een programma dat naar verwachting op termijn ook positieve ontwikkelingen op concrete effect-maten kan laten zien.

De resultaten zijn beschreven in: Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe

Opdrachtgever
De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem. De Gelderse Sport Federatie (GSF) coördineert het project en treedt namens deze gemeenten op als contactpersoon.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Judith Heinrich en Anne-Lous Post (stagiaire)

Type onderzoek
Proces-evaluatie en een eerste inzicht in mogelijk effecten.

Looptijd onderzoek
Oktober 2017 – juni 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl