Evaluatie Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd

De gemeenten in de Achterhoek zijn medio 2014 gestart met het project Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd.

Doel van dit project is om samen te werken aan een structurele preventie van overgewicht bij de jeugd. De hoofddoelstelling van het project is om de stijgende trend van het aandeel jeugdigen met overgewicht af te vlakken door:

  • Stimuleren van bewegen en ontmoedigen van scherm-tijd
  • Stimuleren van gezonde voeding
  • Bevorderen van opvoedvaardigheden van ouders


De gemeenten werken op regionaal niveau samen, maar lokale interventies verschillen soms. Veel gemeenten zijn aan de slag gegaan met Beweegwijs [koppeling naar www.beweegwijs.nl]. Beweegwijs heeft als doel het tegengaan van bewegingsarmoede door het bevorderen van lichamelijke activiteit van kinderen tijdens het spelen, zodat de kans dat de beweegnorm wordt gehaald, toeneemt. 

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Vier gemeenten hebben het Evaluatiebureau gevraagd om naast een beknopte evaluatie op hoofdlijnen ook lokale een evaluatie uit te voeren rondom de scholen die met Beweegwijs aan de slag zijn gegaan. Deze informatie moet leiden tot praktisch toepasbare kennis voor lokale verantwoording en concrete handvatten voor vervolg. Hiervoor heeft het Evaluatiebureau een nul- en eind-meting georganiseerd om verandering in beweeggedrag, voeding en de rol van ouders in kaart te brengen. De nulmeting bestond uit een digitale vragenlijst. Voor de eindmeting zijn resultaten uit de Kindermonitor 2017 gebruikt en telefonische interviews met ouders gehouden. 

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De aanvullende vragenlijst en telefonische interviews gaven ruimte om meer ervaringen en achtergronden in kaart te brengen. Met name de kwalitatieve data gaven een diepere betekenis aan de cijfers.
De resultaten van de evaluatie zijn op verschillende momenten in verschillende rapporten verschenen:


Opdrachtgever

Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Judith Heinrich & Agathe de Lange

Type onderzoek
Effect- en proces-evaluatie

Looptijd onderzoek
Medio 2015 – medio 2018 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl