Clientervaringsonderzoek WMO en Jeugd gemeente Heerde

De gemeente Heerde wil graag weten wat gebruikers van de Wmo en jeugdhulp vinden van de ondersteuning. De gemeente heeft dit nodig om de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp – waar nodig- te verbeteren.

De gemeente Heerde heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in het voorjaar van 2016 gevraagd om als onafhankelijk onderzoeksbureau een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de uitvoering van de jeugdhulpverlening in de gemeente Heerde. Hierbij is gekeken naar de toegankelijkheid van de hulpverlening, de kwaliteit van de geboden hulp en het effect van de geboden hulp op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. In het najaar van 2015 heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek gedaan naar tevredenheid en ervaringen van de Wmo-cliënten in Heerde.

Uitvoering cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Voor het CEO-jeugd 
zijn alle ouders en jongeren vanaf 12 jaar die vanuit de gemeente jeugdhulp ontvangen aangeschreven. 30% van de ouders en 13% van de jongeren heeft meegedaan door de (digitale of schriftelijke) vragenlijst in te vullen. Hiervoor is de standaard vragenlijst gebruikt, die door de VNG beschikbaar is gesteld en is ontwikkeld door o.a. Stichting Alexander. Aanvullend is met 7 ouders en één jongere een interview gehouden.

Voor het kwantitatieve deel van het CEO-Wmo is samen met de gemeente een korte vragenlijst ontwikkeld. De standaard vragenlijst van de VNG was in het najaar van 2015 nog niet beschikbaar. De vragenlijst is aan 580 Wmo-cliënten van 2014 en 2015 toegestuurd. 261 cliënten hebben gerespondeerd (45%). Naast het vragenlijstonderzoek zijn verdiepende interviews gehouden met acht Wmo-cliënten (en/of hun mantelzorgers), die in 2015 een Wmo-aanvraag hadden gedaan. Naast het vragenlijstonderzoek zijn verdiepende interviews gehouden met acht Wmo-cliënten (en/of hun mantelzorgers), die in 2015 een Wmo-aanvraag hadden gedaan. 

Resultaten onderzoeken
Uit het CEO-Jeugd komt naar voren dat ouders en jongeren uit de gemeente Heerde over het algemeen tevreden zijn over de jeugdhulp die zij ontvangen. De tevredenheid over de uitvoering is overwegend positief en er is vaak een gunstig effect zichtbaar op het welzijn van het kind. Verbeterpunten liggen met name op het gebied van zichtbaarheid/profilering van Team Jeugd/CJG;  communicatie over de werkwijze en doorlooptijden; informatievoorziening (op de website) en het meenemen van de jongeren zelf in het nemen van beslissingen.

Uit het CEO-Wmo komt naar voren dat de gemeente Heerde met de uitvoering van de Wmo op de goede weg zit. Over het algemeen is een hoge tevredenheid te zien bij cliënten over het Gesprek. De tevredenheid over de oplossing is minder hoog. Verbeterpunten liggen ook voor wat betreft de Wmo met name op het gebied van informatieverstrekking en communicatie.

De cliëntervaringsonderzoeken zijn beschreven in twee rapporten:

Opdrachtgever
Gemeente Heerde 

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Caroline Timmerman-Kok. Vanuit GGD NOG: Petra Boluijt

Type onderzoek
Vragenlijstonderzoek en kwalitatief evaluatieonderzoek

Looptijd onderzoek

  • CEO Jeugd: april-juni 2016 
  • CEO WMO: oktober - december 2015

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl