Buurtzorg Jong in Putten

Ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg is de gemeente Putten in januari 2013 gestart met een pilot Buurtzorg Jong. Buurtzorg Jong richt zich op het ondersteunen van gezinnen die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen de 0-23 jaar. Buurtzorg Jong is erop gericht om een gezin zo snel en compleet mogelijk te helpen zodat het zelfstandig verder kan en probeert daarbij het sociale netwerk van mensen te activeren. Buurtzorg Jong werkt met kleine, zelfsturende, multidisciplinaire teams die op een breed terrein opvoedingsondersteuning en praktische hulp bieden en waar nodig specialistische zorg inschakelen.

Henriëtte Hoeven (Evaluatiebureau): "De gemeente Putten heeft het Evaluatiebureau ingeschakeld om de Buurtzorg Jong pilot in 2013 te evalueren. Door informatie uit registraties te combineren met de verhalen van gezinnen en hulpverleners, heeft de gemeente een breed beeld gekregen van de werkwijze en effecten van Buurtzorg Jong in Putten."

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is gevraagd om te evalueren of gezinnen goed worden geholpen door Buurtzorg Jong en of het aantal indicaties door Bureau Jeugdzorg daalt door de inzet van Buurtzorg Jong. Het Evaluatiebureau heeft vanuit twee invalshoeken naar de zorg door Buurtzorg Jong gekeken. Allereerst is gekeken naar gegevens die zijn geregistreerd over de 82 gezinnen die in 2013 bij Buurtzorg Jong in Putten zijn aangemeld. Om de verhalen achter de cijfers naar voren te laten komen zijn 18 interviews gehouden met gezinnen die zijn geholpen door Buurtzorg Jong, hulpverleners die bij deze gezinnen zijn betrokken en Buurtzorg Jong medewerkers. De uitkomsten zijn besproken met de gemeente Putten, met Buurtzorg Jong Putten en met Buurtzorg Jong Nederland.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie
De werkwijze van Buurtzorg Jong sluit nauw aan bij de doelstellingen van de getransformeerde jeugdzorg vanaf januari 2015: aansluiten bij eigen kracht, verantwoordelijkheid en sociale netwerk van jongeren en gezinnen; in een vroegtijdig stadium juiste hulp op maat aanbieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen; en integraal hulp aanbieden volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Met betrekking tot organisatie, werkwijze in gezinnen, samenwerking en resultaten van Buurtzorg Jong kwam het volgende naar voren:

    • Organisatie Buurtzorg Jong in Putten: Buurtzorg Jong voorziet in een behoefte: in 2013 is aan meer dan 90 gezinnen hulp verleend. Ruim 20 verschillende organisaties of hulpverleners hebben gezinnen aangemeld bij Buurtzorg Jong. Het zelfsturende team heeft in 2013 goed gefunctioneerd, waarbij onderling vertrouwen en samenwerking essentieel bleken om de kwaliteit van het uitvoerend werk te waarborgen.

    • Werkwijze van Buurtzorg Jong in de gezinnen: Buurtzorg Jong heeft meestal binnen drie werkdagen na de aanmelding een eerste contact met het gezin en blijft in het gezin tot een probleem is opgelost. Beide worden door gezinnen gewaardeerd. Buurtzorg Jong sluit aan bij de vraag van het gezin (grote en kleine vragen), kan gezinnen ondersteunen op een breed terrein van problematiek en zoekt oplossingen in overleg met het gezin. Een groot pluspunt is het persoonlijke contact met gezinnen door te werken met een vast gezicht en een klein team en door gezinnen thuis te bezoeken.

    • Samenwerking met formele en informele hulpverleners: Buurtzorg Jong zet formele én informele hulp in. In 2013 heeft de helft van de gezinnen tijdens het hulptraject één of meerdere verwijzingen naar formele (betaalde) hulp gekregen, bij twee op de vijf gezinnen is een beroep gedaan op informele hulp, zoals familie, gezinsleden en de kerk. Goede kennis van de sociale kaart in Putten draagt eraan bij dat Buurtzorg Jong naar de juiste hulpverlener kan verwijzen. Buurtzorg Jong stemt de hulp van verschillende betrokkenen op elkaar af zodat iedereen van elkaar weet wat ze doen, wat door gezinnen en door andere hulpverleners wordt gewaardeerd.

    • Resultaten van de inzet van Buurtzorg Jong: Ouders ervaren op drie manieren baat bij hulp van Buurtzorg Jong: namelijk de directe hulp die wordt verleend, de verwijzingen naar de juiste formele of informele hulp; en omdat Buurtzorg Jong functioneert als schakel tussen organisaties en andere betrokkenen bij het gezin. De vraag of de inzet van Buurtzorg Jong leidt tot minder indicaties door Bureau Jeugdzorg kan niet worden beantwoord, doordat de cijfers van Bureau Jeugdzorg over 2013 bij afronding van de evaluatie nog niet beschikbaar waren.

Opdrachtgever
Gemeente Putten

Andere betrokken organisaties
Buurtzorg Jong Nederland

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Henriëtte Hoeven heeft een registratieformulier ontwikkeld voor de Buurtzorg Jong medewerkers en de gegevens uit deze en andere registratiesystemen geanalyseerd. Joanne Leerlooijer heeft in samenwerking met Marleen van Hattem interviews gehouden met gezinnen, Buurtzorg Jong medewerkers en andere hulpverleners.

Type onderzoek
Effectevaluatie

Looptijd onderzoek
April 2013 tot en met april 2014.

Lees meer over dit programma en deze evaluatie en/of neem contact op via info@evaluatiebureau.nl.