“Evaluatie geeft handvatten voor vervolg”

Welmoed Gouwenberg (beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Bronckhorst) over het decentralisatie project.

Als projectleider transities vertelt Welmoed Gouwenberg hoe Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft geholpen bij het project decentralisatie proeftuinen Vorden en Zelhem binnen de gemeente Bronckhorst. 

     

       Het was een lastige evaluatie om uit te voeren, maar door intensief overleg is het naar tevredenheid van alle partijen uitgevoerd.” 

      “Ik zou het Evaluatiebureau samenvatten in de volgende kernbegrippen: meedenkend, deskundig en pro-actief”

 
Project

Voor gemeenten gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. Er komen grote stelselwijzigingen aan in het sociale domein wat betreft de Wmo/Awbz, de Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. De gemeente Bronckhorst sorteert voor op deze nieuwe taken met de 3D Proeftuinen die in 2013 zijn gestart bij wijze van pilot. In de Proeftuinen wordt met een nieuwe aanpak gewerkt: gebiedsgericht, integraal, gericht op de stimulering van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Voor de proeftuin Vorden ligt de nadruk op de doelgroep jeugd, WMO, werk en inkomen en op de methodiek van het keukentafelgesprek. Voor de proeftuin Zelhem ligt de nadruk op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (WWB, Wajong en WSW) en het samenstellen van passende participatiearrangementen voor deze doelgroep.


Rol van het Evaluatiebureau

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid onderzocht:

  •         Het proces
  •         Het effect

In het kort zijn de belangrijkste vragen van de gemeente Bronckhorst t.a.v. de proeftuinen te onderscheiden in 1) proces/manier van werken in de proeftuin en 2) effecten van de proeftuin. Zo was de gemeente benieuwd wat de mening was van de verschillende betrokkenen over de opzet van de proeftuin en hoe de samenwerking tussen organisaties in de proeftuin verliep. Wat betreft effecten was de gemeente o.a. benieuwd in welke mate klanten zelf verantwoordelijkheid nemen en met oplossingen komen en in hoeverre informele zorg wordt ingezet. 

“ Evaluatie is belangrijk om te leren. In dit geval zowel voor de uitvoering als voor beleidsontwikkeling. Voor deze evaluatie kende ik het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid nog niet. In eerste instantie is contact geweest vanuit de GGD met de gemeente over mogelijkheden. Toen hebben we besloten gebruik te maken van deze expertise!.”

Aanpak proces- en effectevaluatie

  •         Documentenanalyse
  •         Interviews met projectleiders, consulenten en betrokken organisaties

In totaal zijn 14 interviews gehouden die deels door het Evaluatiebureau en deels door de beleidsmedewerker van de gemeente zijn afgenomen. De gegevens zijn met behulp van een mindmap en analyseprogramma verwerkt. Ook is informatie opgevraagd over casussen en is zowel een eerder evaluatierapport van de gemeente zelf als het projectvoorstel 3D proeftuinen gebruikt als input voor de huidige evaluatie.

“ Wij hebben vrij intensief overleg gehad over de aanpak en werkwijze ook tijdens de evaluatie. De medewerkers van het evaluatiebureau zijn zeer toegankelijk en prettig in de omgang.”

Resultaat

  •        Evaluatierapport
  •        Presentaties

Op basis van deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat de 3D Proeftuinen deels succesvol zijn geweest. Er lijkt resultaat geboekt te zijn bij klanten in het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kwamen er een aantal verbeterpunten naar voren.

“Met de evaluatie zijn aanpassingen voor het project gemaakt. Het is in alle gremia besproken, waaronder college, raadswerkgroep sociaal domein, participatieraad, medewerkers en projectgroepen. De evaluatie heeft handvatten gegeven voor het vervolg. Er wordt nu gewerkt aan de aanbevelingen die zijn gedaan, zoals het samen stellen van een instrumentenkoffer, aanpassing van de wijze waarop het project is ingericht, werkwijze en afspraken voor de uitvoering, wijze van registreren en monitoren en het werken met doelen en resultaten.”

“De expertise die het bureau levert geeft vertrouwen in de adviezen. Doordat het gaat om een academische werkplaats is het ook gemakkelijk om draagvlak te vinden voor de adviezen die gegeven worden.”

“Ik zou andere partijen samenwerking met het Evaluatiebureau aanraden, omdat in overleg de evaluatie ingevuld kan worden en de medewerkers hun adviserende rol goed invullen.”