Beleidsevaluatie sociaal domein gemeente Doetinchem

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdhulp. Deze vernieuwingen in het sociaal domein zijn ingegeven vanuit de gedachte dat zorg en ondersteuning dicht bij inwoners effectiever en efficiënter kan zijn. Dat meer rekening gehouden kan worden met de behoefte van de inwoner, er beter samengewerkt kan worden met professionele ondersteuners en echt maatwerk mogelijk is. 

Het sociaal domein is daarmee veelomvattend. De gemeente Doetinchem heeft in 2017 de kaders vastgesteld in het ‘Beleidskader sociaal domein 2017-2020’. In september 2020 is besloten dit beleidskader te ‘verlengen’. Nu wil de gemeente komen tot een nieuw toekomstgericht en integraal beleidskader sociaal domein voor de periode 2023 en verder. Onderdeel van dit traject is een evaluatie van het huidige beleid, zodat uitkomsten hiervan concrete handvatten bieden voor het vervolg. De centrale onderzoeksvraag is: In hoeverre is het hoofddoel van het beleid sociaal domein (Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de samenleving) in de gemeente Doetinchem behaald, en op welke wijze hebben de geformuleerde uitgangs- en kaderpunten daaraan bijgedragen?

Om deze vraag te beantwoorden, voert het Evaluatiebureau een combinatie van deskresearch en groepsinterviews uit. De groepsinterviews zijn met de gemeente, (vertegenwoordigers van) cliëntgroepen en uitvoeringspartijen. De resultaten worden in mei 2023 verwacht.