Inzicht krijgen in effecten van beleid - Berkelland

Samen met inwoners en professionals heeft de gemeente Berkelland in februari 2018 haar beleidskader Sociaal Domein 'Samen denken, samen doen' opgesteld. Aansluitend is dit beleidskader door een brede groep vertaald naar een uitvoeringsprogramma. In dit programma staan de volgende zes inhoudelijke thema's centraal:

  • werken vanuit de bedoeling
  • meedoen
  • veiligheid
  • armoede
  • leefstijl
  • mantelzorg

Door vanuit die thema's te werken en niet meer vanuit de drie wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) beoogt de gemeente te doen wat echt nodig is. Om na te gaan of de gemeente in de uitvoering op de goede weg is en om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid, wil de gemeente het uitvoeringsprogramma monitoren en evalueren. Hiervoor is het van belang dat de ambities in het beleidskader worden vertaald naar concrete doelen, dat effectindicatoren worden vastgesteld en gegevensbronnen in kaart worden gebracht. Daarnaast moet de gemeente keuzes maken, omdat het onmogelijk is om alles te evalueren.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Gemeente Berkelland heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om bovenstaand proces te begeleiden door middel van drie werksessies. Doel van de werksessies was om een eerste aanzet te geven voor een monitor- en evaluatieplan en de aanwezigen te laten zien hoe je tot een monitor- en evaluatieplan komt. Het Evaluatiebureau gebruikte tijdens de werksessies de doelenboommethodiek en de stappen beschreven in het 'Vizier, Monitoring en evaluatie: van opties tot plan' (uitgave van Platform31).

Resultaten en toegevoegde waarde ondersteuning Evaluatiebureau
De werksessies hebben de gemeente inzicht gegeven in het belang van het formuleren van concrete doelen en subdoelen als uitgangspunt voor een monitor- en evaluatieplan. Hierin moest nog een slag worden gemaakt. Tijdens de werksessies is een eerste opzet gemaakt voor het monitor- en evaluatieplan van elk van de 6 thema’s. De volgende stap is deze samen te voegen tot één geheel. Hierbij is het stellen van prioriteiten van groot belang om tot een plan te komen dat qua uitvoering realiseerbaar is en de juiste informatie oplevert.

Opdrachtgever
Gemeente Berkelland

Projectperiode
juni t/m september 2018

Betrokkenen vanuit het Evaluatiebureau
Judith Heinrich en Petra Boluijt

Meer informatie
Judith Heinrich: j.heinrich@evaluatiebureau.nl