Evaluatie transitiefase neonatologie nazorgpoli afgerond

Het Evaluatiebureau deed onderzoek naar het verloop van de transitiefase van de neonatologie nazorgpoli.

In 2014 zijn de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis en de JGZ van Yunio (consultatiebureau) gestart met een gezamenlijke 2-wekelijkse poli voor kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hadden of zuurstof te kort hadden bij de geboorte. Deze poli, de neonatologie nazorgopli, is primair opgezet voor de periode dat deze kwetsbare kinderen gebruik maken van het consultatiebureau. Een dergelijke poli is uniek in Nederland. Voor meer informatie zie Neonatologie nazorgpoli

De eerste kinderen die gebruik hebben gemaakt van deze poli werden in het najaar van 2018 overgedragen aan de jeugdgezondheid van de GGD. De GGD ziet de kinderen voor het eerst op een leeftijd van 4 jaar en 6 maanden. Vooral bij het naar school gaan van deze kwetsbare groep, kunnen zich problemen openbaren die daarvoor nog niet zichtbaar waren. Daarom leek het verstandig de poli in aangepaste vorm te continueren nadat de kinderen 4 zijn geworden door de jeugdgezondheid van de GGD te betrekken.

Zowel het Slingeland Ziekenhuis, Yunio als de GGD hadden behoefte om deze nieuwe werkwijze te evalueren teneinde binnen de beschikbare mogelijkheden, optimale zorg te leveren. Zij hadden het Evaluatiebureau gevraagd een procesevaluatie uit te voeren die zich zowel richt op de gezamenlijke nazorgpoli als op de overdracht van Yunio naar de GGD (de zogenaamde transitie).

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Het doel van de procesevaluatie was om de transitiefase zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Op basis van informatie die werd verzameld bij ouders en professionals, werd een totaal beeld opgemaakt en geadviseerd over vervolg.

Kernvragen bij de evaluatie:
1. Hoe kijken ouders terug op de gehele periode waarin zij gebruik hebben gemaakt van de neonatologie nazorgpoli?
2. Hoe ervaren ouders het eerste half jaar na transitie?
3. Hoe kijken professionals van de neonatologie nazorgpoli terug op de gehele periode 0-4 jaar?
4. Hoe kijken professionals van de GGD tegen de neonatologie nazorgpoli aan?

Lees de samenvatting van de resultaten die zijn verschenen.

Opdrachtgever
Slingeland Ziekenhuis, Yunio en GGD Noord- en Oost-Gelderland

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Judith Heinrich (en Monique l’Hoir vanuit GGD Noord- en Oost-Gelderland)

Type onderzoek
Procesevaluatie

Looptijd
Najaar 2018 – najaar 2019 (afgerond)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl