Evaluatie JOGG Noord-Veluwe 2014-2016

Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende lijn van (ernstig) overgewicht om te zetten in een dalende lijn. Om dit doel te bereiken wordt een mix van verschillende interventiemaatregelen ingezet, onder andere gericht op stimuleren van gezond eten en voldoende bewegen. Eén van de pijlers van het JOGG programma richt zich op evaluatie, met daarbinnen een onderscheid in proces en effect. De gemeenten hebben het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om over de periode 2014-2016 een effectevaluatie uit te voeren.  

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
De effectevaluatie richtte zich op de volgende vier doelstellingen:

  • Het percentage kinderen en jongeren 0-19 jaar met een gezond gewicht is ten opzichte van 1 januari 2014 met 2% toegenomen.
  • Het aantal kinderen en jongeren 4-19 jaar dat 7 uur of meer per week beweegt is met 5% toegenomen. 
  • Het percentage van de kinderen en jongeren dat 6 of 7 dagen per week fruit en groente eet is gelijk aan het niveau voor Noord- en Oost-Gelderland (NOG).
  • 25% van de ouders van kinderen 0-12 jaar bevordert alle 5 de BOFFT-thema's.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Ondanks de relatief korte follow-up tijd zijn bij kinderen een aantal positieve gedragsuitkomsten gevonden. Zo zijn meer kinderen gaan bewegen, meer kinderen (bijna) dagelijks fruit gaan eten en minder kinderen veel zoete drankjes gaan drinken. Deze positieve ontwikkelingen op gedrag hebben niet tot veranderingen in gezond gewicht geleid, hoewel de huidige cijfers positief lijken. In het theoretisch model dat het JOGG-bureau hanteert, starten mogelijke veranderingen in gezondheid en ziekte pas drie jaar na start van het programma. Het is dus (te) vroeg om nu al focus te hebben op de einduitkomstmaat.

Voor jongeren zien we minder veranderingen. Dit komt waarschijnlijk vooral doordat 1) de activiteiten primair op basisschoolkinderen zijn gericht en 2) de eindmeting voor jongeren al in najaar 2015 heeft plaats gevonden.

Al met al is een aantal JOGG-doelstellingen behaald of lijken de gemeenten daarmee op de goede weg te zijn. Het verbeteren en behouden van de (gezonde) leefstijl is een zaak van lange adem. Het is belangrijk om inzichten uit de procesevaluatie en inzichten uit de effectevaluatie integraal te bekijken. De gezamenlijke bevindingen uit beide evaluaties bieden input voor de volgende fase van JOGG op de Noord-Veluwe (2017-2019).

De evaluatie is beschreven in verschillende rapporten:

Opdrachtgever
De gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo (rechtsgeldig vertegenwoordigt door Regio Noord Veluwe)

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Judith Heinrich en Agathe de Lange - Barsukoff 

Type onderzoek
Effect-evaluatie 
  
Looptijd onderzoek
november 2014 - december 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl