Bel ons: 088 - 443 37 05Contact

Evaluatie Gezonde families

Bij een gemeente in de regio zijn de afgelopen jaren diverse signalen binnen gekomen dat in bepaalde wijken ongewenste situaties ontstaan rondom kwetsbare, voornamelijk allochtone, jongeren. De reguliere hulpverleners hebben weinig zicht en grip op deze jongeren. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat ze zelf niet of onvoldoende bekend zijn met de cultuur van deze allochtone jongeren. Om deze jongeren goed te begeleiden naar hulp is aandacht voor culturele verschillen noodzakelijk. De gemeente heeft daarom een project opgericht om de weerbaarheid van allochtone jongeren die kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn te bevorderen. Hoe eerder een neerwaartse spiraal doorbroken kan worden met een aanpak die rekening houdt met cultuur, hoe beter dat is voor de jongeren en de omgeving. Een lokale multiculturele organisatie, de GGD en de gemeente hebben dit project samen uitgevoerd, onder de werktitel ‘Gezonde families’. Voor het project is de inzet van peers cruciaal. Peers zijn getrainde vrijwilligers vanuit de multiculturele organisatie. Zij sporen kwetsbare jongeren op, houden een oogje in het zeil, begeleiden waar nodig en kunnen toeleiden naar professionele zorg. De aard van het werk van de peers is reden om geen namen te noemen van de gemeente of de betrokken organisaties. 

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Aangezien dit project uniek is in Nederland waren alle betrokken partijen voorstander om een evaluatie aan dit project te koppelen. Het belangrijkste doel van de evaluatie was om het beleid en de werkwijze te onderbouwen, te verantwoorden en waar nodig bij te stellen. Verder dienden de resultaten concrete adviezen voor de toekomst te geven. Het Evaluatiebureau heeft een voorstel ontworpen om succes- en faalfactoren, bereik, toeleiding naar zorg en verbeteringen t.a.v. weerbaarheid en criminaliteit in kaart te brengen. Hiervoor zijn  interviews uitgevoerd met peers, zorgprofessionals en projectgroepleden. Daarnaast zijn gegevens uit het registratiesysteem van de peers geanalyseerd en is gezocht naar ervaring uit soortgelijke projecten. Kenmerkend voor de evaluatie was het ‘open’ karakter, gedurende de looptijd van de evaluatie is de opzet enkele keren bijgesteld i.v.m. wijzigingen in het project. 

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Met dit project is een succesvolle nieuwe werkwijze ontwikkeld voor hulpverlening aan kwetsbare (allochtone) jongeren. De belangrijkste succesfactor is dat peers veel meer dan reguliere (zorg)professionals, mogelijkheden hebben om kwetsbare jongeren op te sporen en te begeleiden op een manier die bij hun beiden past. Vertrouwelijkheid en persoonlijke relaties zijn hierbij cruciale schakels. Twee factoren die van invloed zijn op het eventueel falen van het project zijn de continuïteit en omvang van de peer-groep en de projectorganisatie. 

De evaluatie heeft de ontwikkeling van het project inzichtelijk gemaakt. Door tussentijds resultaten met betrokkenen te bespreken, kon het project tijdig worden bijgestuurd. De aanbevelingen die uit de evaluatie naar boven zijn gekomen kunnen de maatschappelijke waarde van het project vergroten. 

De rapportage is geanonimiseerd beschikbaar.

Opdrachtgever
Een middelgrote gemeente in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau en GGD
Judith Heinrich en Agathe de Lange - Barsukoff (Evaluatiebureau) en Cora Capel (GGD Noord- en Oost-Gelderland).

Type onderzoek
Met name proces-evaluatie 
  
Looptijd onderzoek
Medio 2015 – eind 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl

Downloads