Evaluatie CJG-Consultatieteams

GGD Noord- en Oost-Gelderland en MD Veluwe bieden een structureel overleg aan op elke basisschool in de gemeente Apeldoorn. Bij dit overleg zijn de intern begeleider (IB-er) van de basisschool, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker van MD Veluwe aanwezig. Het doel is om zo vroeg mogelijk advies te geven en/of hulp te bieden aan kinderen bij wie dat nodig is. Dit overleg wordt het CJG Consultatieteam genoemd.

Caroline Timmerman (Evaluatiebureau): "Door de betrokken organisaties te ondersteunen bij de evaluatie hebben zij in vrij korte tijd een goed en duidelijk inzicht gekregen in het functioneren van het nieuw opgezette CJG-consultatieteam. De resultaten geven voldoende basis om verder te gaan met de huidige werkwijze en deze waar nodig te verbeteren."

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek 
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is aan het eind van het schooljaar 2010-2011 gevraagd om te evalueren of de nieuwe opzet van het CJG-consultatieteam voldoet en hoe de deelnemers dit overleg ervaren.

Het Evaluatiebureau heeft voor de evaluatie twee (digitale) vragenlijsten opgesteld, één voor de IB-ers van de basisscholen en één voor de betreffende medewerkers van de JGZ en MD Veluwe. In de vragenlijsten zijn de ervaringen van de deelnemers met de nieuwe opzet bevraagd. Het Evaluatiebureau heeft vervolgens de data-analyse uitgevoerd. De opdrachtgevers hebben op basis van de uitkomsten zelf een kort eindverslag geschreven, waarin de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie zijn weergegeven.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

  • De meeste IB-ers zijn positief over het functioneren van het CJG-consultatieteam: zij ervaren kortere lijnen, een betere terugkoppeling vanuit MD Veluwe en JGZ (GGD), een snellere inzet van hulp, een betere aanvulling op elkaar met inzichten en zij zijn beter op de hoogte van het aanbod van de diverse partners binnen het CJG.  
  • Zowel over de frequentie als de tijdsduur van de overleggen is 87% van de IB-ers tevreden.
  • Ook de professionals van MD Veluwe en JGZ zijn overwegend tevreden over het functioneren van het CJG-consultatieteam: zij zijn positief over de kortere lijnen en de goede collegiale samenwerking met andere organisaties en de IB-er van de basisschool, het vroegtijdig signaleren en de mogelijkheid om meer kinderen te bespreken en dit uitgebreider te kunnen doen.
  • Over de frequentie en duur van de overleggen is ruim 90% van de preofessionals tevreden.
  • Als negatieve punten werden genoemd: het plannen van een datum is soms lastig, sommige scholen/IB-ers zien geen meerwaarde in het overleg en de werkbelasting die na het overleg bij de professionals komt te liggen is relatief hoog. Bovendien zou het overleg te vrijblijvend zijn en teveel tijd kosten.

Opdrachtgever
GGD Noord- en Oost-Gelderland (jeugdgezondheidszorg) en MD Veluwe (maatschappelijk werk). Vanuit de GGD is een regiomanager JGZ betrokken en vanuit MD Veluwe een coördinator.

Andere betrokken organisaties
Alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Caroline Timmerman-Kok 

Type onderzoek
Procesevaluatie

Looptijd onderzoek
Juni tot en met september 2011.

Indien uw interesse is gewekt in dit programma of deze evaluatie kunt u contact opnemen via info@evaluatiebureau.nl.