Geslaagde pilot Buurtzorg Jong Putten

In opdracht van de gemeente Putten heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek verricht van een pilot Buurtzorg Jong in Putten.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Ter voorbereiding op deze zogenaamde transitie jeugdzorg én vanwege de behoefte van de gemeente aan meer duidelijke afspraken over regie en uitvoering van het jeugdbeleid binnen het CJG, is de gemeente Putten in januari 2013 gestart met een pilot Buurtzorg Jong. De evaluatie is uitgevoerd door Evaluatiebureau Publieke Gezondheid met een subsidie van ZonMw.

De vragen die in de evaluatie aan de orde komen zijn

1) worden gezinnen goed geholpen door Buurtzorg Jong en 2) leidt de inzet van Buurtzorg Jong tot minder indicaties voor zwaardere vormen van jeugdzorg door Bureau Jeugdzorg 

Algemene conclusie

Met de transformatie van de jeugdzorg wordt beoogd om opvoed- en opgroeiproblemen met een andere werkwijze op te lossen. Hulpverleners zijn gericht op ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken en scholen. Meer dan voorheen wordt de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en het sociale netwerk van jongeren en ouders benut. Verder wordt er in een vroegtijdig stadium de juiste hulp op maat geboden, om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. De hulp aan gezinnen is integraal volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur. De werkwijze van Buurtzorg Jong sluit hier nauw op aan. De resultaten van het evaluatie-onderzoek laten zien dat gezinnen in diverse opzichten goed worden geholpen door Buurtzorg Jong. Lees het gehele evaluatierapport.